فواید سیستم تخلیه دود (اگزاست فن ) در راستای پیشگیری از انتشار و تنفس دود

با توجه به خطر آتش سوزی و احتمال وقوع آن ، یکی از خطرات مهم و قابل ذکر و البته قابل پیشگیری ، تنفس دود می باشد.

نزدیک به 75% مرگ و میر در حوادث آتش سوزی تنفس دود است.

تقریبا 57% مرگ و میر در حواادث آتش سوزی ، خارج از محل حریق رخ میدهد و این نشان دهنده تاثیر گسترش محصولات حریق نسبت به خود حریق است. به دلیل خاصیت شناوری ، دود به سرعت گسترش پیدا می کند و به سمت بالا حرکت می کند.

دود شامل آلاینده های سمی با حرارت بالا است و از هر راهی که بتواند به سرعت نفوذ می کند. لذا هدف از کنترل دود عبارتست از

  • حفاظت از جان
  • ایجاد فرصت فرار ایمن
  • کاهش گسترش دود
  • کاهش خطر نفوذ دود
  • کمک به عملیات امداد و نجات
  • کاهش خطر انفجار
  • تعدیل دما و جلوگیری از آسیب به سازه
  • حفاظت از تجهیزات

سیستم های کنترل و تخلیه دود با عنوان سیستم های اگزاست فن می بایست بصورت کامل توسط شرکتهای مورد تایید طراحی و تهیه و اجرا گردد.

نظر خود را بنویسید