تکرار کننده آدرس پذیر

پنل تکرار کننده آدرس پذیر جهت نظارت و مانیتورینگ پنل آدرس پذیر کاربرد دارد و امکان برنامه ریزی سیستم آدرس پذیر از طریق پنل تکرار کننده وجود ندارد.

مقایسه کالاها