تکرار کننده متعارف اعلام حریق

تکرار کننده متعارف اعلام حریق جهت تکرار عملکرد پنل  مرکزی متعارف بطور همزمان جهت اعلام آتش است که در ساختمان ها یا مرکز کنترل استفاده می شود . زمانی که کنترل پنل متعارف، سیگنال آتش را دریافت کرد، پنل تکرار کننده به صورت هم زمان به صدا در می آید و زونی که دچار حریق شده است را نشان می دهد. 

تکرار کننده پنل متعارف

مقایسه کالاها